JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BSP?

Podczas realizacji wszelkich naszych usług, czy to inspekcji technicznych dronem, czy nalotów fotogrametrycznych, dbamy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Przestrzegamy obowiązujących zasad wykonywania lotów BSP do celów innych niż rekreacja i sport, które zawarte są w załączniku nr 6a do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Powyższy dokument prawny oprócz zasad wykonywania lotów BSP mówi również o odpowiedzialności operatora BSP (m.in. zachowaniu ostrożności, dokonywaniu kontroli stanu technicznego BSP itd.) oraz zasadach eksploatacji BSP.

Jak to wygląda w praktyce?

Przed rozpoczęciem misji operatorzy kontrolują stan techniczny statku powietrznego oraz analizują warunki (np. meteorologiczne) mogące wpłynąć na decyzję o możliwości lotu. Podczas startu zawsze zachowujemy bezpieczną odległość od wznoszącego się drona: zasada ta dotyczy nie tylko operatorów, ale również osób trzecich i ich mienia.

Zgodnie z przepisami podczas lotu należy sterować statkiem powietrznym w sposób nie utrudniający ruchu lotniczego oraz umożliwiający uniknięcie kolizji z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, zachowując przy tym zasady pierwszeństwa oraz dbając o to, by podczas pracy nie zakłócać porządku publicznego.

Operator BSP (UAV) dzieli przestrzeń powietrzną z innymi użytkownikami i musi bezwzględnie stosować się do przepisów związanych z narodową przestrzenią powietrzną tj. posiadać stosowne zgody/zezwolenia jeśli są wymagane.

Działamy zgodnie z prawem, więc posiadamy wymagane do wykonywania lotów BSP w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy:

  • świadectwa kwalifikacji wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego (określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji Dz. U. poz. 1630)
  • badania lotniczo-lekarskie wydane przez uprawionego lekarza orzecznika
  • ubezpieczenie OC.

Operator drona wykonujący czynności lotnicze ma na sobie kamizelkę ostrzegawczą.